SCOTS
CMSW

Document 1407

Conversation 45 - Gaelic: Man and woman in North Uist discuss local news and goings-on

Author(s): N/A

Copyright holder(s): SCOTS Project

Audio transcription

F982 Si-.
M981 Sin agad e, dè bha dol agad co-dhiù? [gàire] //Mm.//
F982 //Cha robh ach an àbhaist, dè bha dol agad fhèin?//
M981 Ach cha robh ann an seo ach eh coimhead air tunnagan is eh cearcan aig mo nàbaidh Dòmhnall [CENSORED: sloinneadh] ann a sin dìreach 's
F982 Bha thu shuas sa mhadainn?
M981 bha. //Bha iad ann a sin bha iad dìreach eh.//
F982 //An deach iad?//
M981 Tsk. [tarraing anail] Tha iad a' dol às an rian na tunnagan beaga siud eh [tarraing anail] //bh-//
F982 //Cuin a chuir thu a-staigh feasgar iad? An robh thu fada gan cur a-staigh?// //An robh i air dorchnachadh?//
M981 //bha. Bha i cho dorcha.// //[tarraing anail]//
F982 //An robh?//
M981 Ach. eh //[leigeil anail] Chaidh.//
F982 //An deach iad a-staigh? [gàire] An deach iad a-staigh math gu leòr?// //[gàire]//
M981 //Chaidh iad a-staigh leotha fhèin.// //oh cha robh//
F982 //oh An deach?// //[tarraing anail]//
M981 //cha robh an aon ùpraid agam 's a bh' agam an oidhche roimhe idir//
F982 Sin agad e.
M981 a' falbh nam chlown //as an dèidh. [cnag]//
F982 //Cuine eh cuine a tha e a' tilleadh?//
M981 Tha iad a' tilleadh a-màireach aig ferry mheadhan latha eh Barraigh //gu Eirisgeidh.//
F982 //[?]Uill ma-tha[/?]// Ma-tha faodaidh e fhèin an dèanamh an ath-oidhche. //Feumaidh tu an leigeil a-mach sa mhadainn agus//
M981 //[?]Ma[/?]// Feumaidh agus eh coimhead a bheil iad [?]far[/?] nach eil fear dheth na beathaichean a tha seo an dèidh bhith timcheall an seo, am ferret. //[neo-shoilleir]//
F982 //[neo-shoilleir]//
M981 [?]ach cha d'fhuair e grèim air gin aca[/?] //[tarraing anail]//
F982 //[tarraing anail]// //Dè bha, càit an deach John Allen a-nochd an robh nach robh e a-bhos?//
M981 //[cnag]// [slugadh] Ah bha e trang eh tha e ag obair leis an uidheam a tha seo eh. Tha e a' dol a dhèanamh obair a-màireach eh leatha agus bha aon rud beag cearr oirre bha e dol suas dhan a sead aig Robert eh aig a bheil a' gharaids. [tarraing anail] Bha e dol a dhèanamh weldadh.
F982 Oh right.
M981 Cha b'urrainn dha tighinn a-nuas ach cha robh cha robh ùine aige dìreach bha e cur an gnothach air dòigh 's uill mur a biodh e deiseil airson madainn a-màireach tha //bha e a' call ùine is tha iad tha e rudeigin//
F982 //Uh-huh.//
M981 na h-uidhir aige ri dhèanamh.
F982 Dè rinn e dè rinn iad feasgar an dèidh bhith a' bùidsearachd?
M981 Chaidh iad a Sholas. Chaidh iad eh dhan a- an t-àite seo a tha iad ag obair air a-màireach [tarraing anail] feuch an robh gnothaichean ceart. [tarraing anail] Shioft iad an uair sin ehm an digger beag tha siud an kabuto aca. [tarraing anail] Ach b'fheudar dhan ghille òg Stiùbhart a bhith dhachaigh ro tsk [tarraing anail] shia uairean oir tha a mhàthair eh dol a chur fear de na h-ùrlair fiodh tha sin, bha e air a chuir sìos [tarraing anail] dh'fheumadh e sgrìobadh is sandadh agus cha robh duine [tarraing anail] tha ri faighinn a-mach no staigh //bha a bha a phiuthar a' dol suas dhan eh//
F982 //Oh.//
M981 [tarraing anail] dè an t-ainm a th'agad oirre Stepping Stones, tha i ag obair ann, cha bhi i staigh gu dhà no trì sa mhadainn na bha an doras dùinte bha iad ga ghlasadh dh'fheumadh e sin ach eh tha dol sìos dhan fhiodh 's an uair sin eh.
F982 'S dòcha gun robh e dol ga varnisheadh //no rudeigin.//
M981 //Sin agad e dìreach bha e a' cur// //dà chòta varnish air.//
F982 //Oh ma-tha chan fhaodadh// //duine sam bith seasamh air airson dreiseag.//
M981 //Tha// //so sin agad a- chunna mi dìreach mu chòig uairean e [neo-shoilleir].//
F982 //An e athair a thàinig a-nuas ga iarraidh, an e?//
M981 'S e, thàinig e nuas leis a mherc. //[tarraing anail]//
F982 //A ghràidhein!//
M981 Mmhm bha mamaidh ann cuideachd ehm [cnag] a' dèanamh [neo-shoilleir]. [tarraing anail]
F982 Bha Anne fada gun faighinn as a' Cho-op. Nuair a bha sinne a' falbh dhan bhùth feasgar aig. Cuin a bha e? Bha e twenty-five to six no rudeigin. Dìreach air an taigh fhàgail nuair a nochd Anne a' tighinn a dh'iarraidh plangaid na tè bheag. [gàire] //[tarraing anail] Agus bha i a' ràdh 's ann an uair sin a bha i tilleadh as a Cho-op.//
M981 //[cnag] Dè?// //Nach robh e neònach? Bha mise cur na tunnagan a-staigh an dèi-an dèidh bhith shuas agad fhèin//
F982 //[neo-shoilleir] [?]agad[/?].// //'S ann aidh bha i dorchnachadh.//
M981 //'s chaidh mi sìos bha an sead fosgailte is an gnothach tha sin eh.// Bha John Allen an dèidh bhith shios aig a' chrodh leis eh nuts. Bha e a' coimhead air an laogh, fhios agad? Eh. //Chuala tu gun robh laogh//
F982 //Oh Chuala mi gun robh laogh beag ann an-diugh.//
M981 hmm fear boireann chan eil e ro thoilichte idir.
F982 Och uill chan eil ann ach.
M981 Ach uill tha e beò co-dhiù 's e. 'S e fear fireann a b'fheàrr leis. Chuala tu mar a thuirt an gille aig Aonghas Òg gun e [tarraing anail] tha fear ehm boireann a b'fheàrr leothasan.
F982 Oh 's e och uill. //[tarraing anail]//
M981 //[tarraing anail]// //tsk//
F982 //Tha, bha Anne bha i ràdh gun do thadhail i staigh aig na [CENSORED: sloinneadh] an Solas agus chaidh i dhan Cho-op agus chan fhaigheadh i dìreach gluasad le daoine bha i ràdh gun robh e dìreach brònach.//
M981 Bha dùil agamsa falbh ann an-diugh cuideachd ach bha mi a' cantainn rium fhèin [tarraing anail] ha mo chasan thèid mi ann a' chiad rud madainn a-màireach.
F982 Tha mi a' smaoineachadh 's dòcha gun e sin a nì mise. //A-màireach cuideachd.//
M981 //Tha e a'fo- tha e a' fosgladh aig leth uair an dèidh a h-ochd.//
F982 Oh a bheil? //Oh//
M981 //Aidh oh tha.// //Uh-huh .//
F982 //dhia cha robh dad a dh'fhios agam.// //[neo-shoilleir] aig naoi uairean bha e fosgladh.//
M981 //Fosgladh an uair sin so.// //Ehm//
F982 //[casad]// //Och ma-tha//
M981 //Dìreach beagan ghoireasan fhaighinn feumaidh sinn beagan [tarraing anail]// //tha gun teagamh aidh//
F982 //stores fhaighinn a-staigh airson na Bliadhn' Ùire.//
M981 dìreach beagan deoch leann is [tarraing anail] gnothaichean mar sin chan eil fhios agam dè leann a gheibh mi tha iad eh [tarraing anail] h-uile duine //different. 'S e.//
F982 //Cider as motha tha daoine ag ol a-nis.// //Magners.//
M981 //Tha e air a dhol dha na ciders sùgh nan ùbhlan tha e dìreach.// [tarraing anail] //Ach ehm tha mi fhèin coma co aca gabhaidh mi cider agus gabhaidh mi eh//
F982 //[?]Ach[/?].//
M981 tsk Velvet, Velvet as fheàrr leamsa san taigh-sheinnse ma tha e air a dhèanamh ceart. //Aidh?//
F982 //Bha sinne null dreiseag bheag a-nochd.// //Ach an dèidh bhith sa bhùth cha do rinn ach sinn cha robh sinn ann ach mu lethuair.//
M981 //Uh uh-huh.//
F982 Bha Donaidh an ath-dhoras, bha e staigh 's bha [tarraing anail] //sin agad really na bha staigh fhad 's bha sinn ann.//
M981 //Oh mmhm.//
F982 Tha [CENSORED: ciad-ainm] a' cluich ann a-nochd is bha e air a //[tarraing anail]//
M981 //[tarraing anail]//
F982 guitars is h-uile dad a bh' ann air a sheatadh suas airson a-nochd 's ann a bhios an racket!
M981 B'fheàrr leam mi fhèin a sgrìobadh seach a dhol a dh'èisteachd ris an duine tha sin a-rithist cha do chòrd e rium idir na chuala mi an oidhche bha sin an Caranis. //Ach bidh e trang aidh. Chan eil no.//
F982 //Bidh e trang a-nochd. Chan eil dad eile a' dol chan eil dannsa an Caranis no dad so. So.// //Bidh e busy busy.//
M981 //Mmhm.//
F982 Am faca tu sgeul air [?]gille Chaluim Seonaidh[/?] nuair a bha thu tighinn a-bhos? [tarraing anail]
M981 Cha tàining ach fhuair mi tha beagan //[tarraing anail]//
F982 //[tarraing anail]//
M981 [neo-shoilleir] tha an nurs a' dol a dhèanamh a' ghnothaich comhla ris.
F982 Oh och ma-tha. //Och ma-tha.//
M981 //Mmhm.// //[neo-shoilleir]//
F982 //A bheil iad a' dol ga dhèanamh a-màireach?// //[neo-shoilleir]//
M981 //Chan eil na a-nochd!// //Uill eh bha//
F982 //Oh a-nochd tha iad dol ga dhèanamh?//
M981 ehm. Nuair a bha mise shuas an dèidh na cearcan a dhèanamh chaidh mi dìreach sgrìob sìos dhan a- [tarraing anail] sead far an robh an gnothach againn agus eh bha John Allen an dèidh bhith shìos aig a' chrodh. [tarraing anail] Bha e a' cantainn gun robh iad a' dol g- ga dhèanamh iad fhèin. [slugadh] //[neo-shoilleir] iadsan//
F982 //Oh ma-tha.// Oh dìreach. Bidh e gu math fuar aca a-nochd a-staigh an siud. [boladh] [leigeil anail] Chan eil fhios de an t-sìde a th'oirre airson a-màireach a bheil i gu bhith tioram na.
M981 [slugadh] //Chan eil dìreach//
F982 //Chan fhaca mi forecast no dad a-nochd.//
M981 Nach eil mise chan eil mi an dèidh bhith a' coimhead eh [tarraing anail] forecast. Bha mi ag èisteachd ri na Gaelic eh. [tarraing anail] Dùrachdan, Na Gaelic Requests. //Ah uill.//
F982 //Cha chuala mi dìreach ach aonan no dhà.//
M981 Bha request dhut fhèin ann is dhomh fhèin eh //[?]rud a bha[/?]//
F982 //Cha chuala mi idir. An robh i dhan teaghlach uile?// //[casad]//
M981 //bha dìreach a h-uile duine a bhoinneas dhuinn.// [tarraing anail]
F982 An robh thu? Cuine a bha thu a' bruidhinn riutha an Inbhir Nis?
M981 eh a' bruidhinn ri Seonag a-nochd eh airson poille beag eh dìreach bha i, 's i bha a' gabhail feadhainn dhe na dùrachdan. [tarraing anail] //Ach eh//
F982 //Cha robh mise a' bruidhinn ris a' chailleach a-nochd idir, cha do dh'fhòn mi idir. Chan eil fhios agam a bheil i cho fuar aca a-nochd 's a bha i a-raoir.// [tarraing anail] //[casad]//
M981 //Bha i gu math fuar aca a-raoir, bha Seonag a' cantail eh.// [tarraing anail] Cus na b'fhuaire na bha i ann a sheo aidh ehm. [cnag] //[tarraing anail]//
F982 //Bidh iad, a' chailleach 's dòcha gun robh i dol a-mach dha na bùitean an-diugh i fhèin 's.// [tarraing anail] Chan eil fhios am an robh Màiri Bheag a' dol còmhla rithe tha mi a' credsinn gum biodh tha i air holidays a-nis gu //chan eil fhios agam Dimàirt no Diciadain tha i dheth fad na Bliadhn' Ùire-sa.//
M981 //Bha.// Sin ceart tha iad eh. //Tha iad a' dol dhan ospadal.//
F982 //A bheil iad a' dol gu dannsa oidhche Disathairne no rudeigin?// //Oh dhan ospadal?//
M981 //Agus tha iad air// uill 's e rudeigin mu dhèidhinn ospadal a th'ann. //[neo-shoilleir] tha iad eh//
F982 //Oh right.// [casad]
M981 Tha iad cha chreid mi nach eil taxis aca.
F982 Oh ghràidhein! //Oh ma-tha.//
M981 //Tha e coltach gu bheil an fheadhainn eile a' dol sìos dhan Òban.// [tarraing anail] leigeil anail Tha Seonaidh, Seonaidh Shep 's iad sin, gu bheil iad a ' falbh air a second an dara latha. //Tha//
F982 //Oh right.//
M981 gu bheil e a' dol dhan Òban a choimhead air cuideigin. [tarraing anail] //Bha tha iad càirdeil ris.//
F982 //Oh tha tha.// //Tha fear a bha ag obair còmhla ris nuair a bha e nach e fea-//
M981 //[neo-shoilleir]// //An e sin am fear a th'ann.//
F982 //nuair a bha e muigh air na bàtaichean aidh// mmhm tha mi a' smaoineachadh gun e //[?]badeigin no àiteachean[/?]//
M981 //Aidh sin a sin a chuala mi ach eh// //carson a bha e a'cantail rium gun robh e a' falbh air an dara latha idir? [tarraing anail]//
F982 //san Òban.//
M981 an dèidh bhith a-mach ach tha iad air an inntinn a dhèanamh suas so chan urrainn dhuinn //cus cus a chanail mu dhèidhinn.//
F982 //Sin agad e och ma-tha.// //[tarraing anail]//
M981 //[tarraing anail]// //Sin agad e so.//
F982 //Sin agad e a-nist.//
M981 Dè na ghabh thu dhan [tarraing anail] //an fheòil a bha sin a-nochd? An do lìon thu thu fhèin?//
F982 //Ghabh tuilleadh 's a chòir. Lìon.// //Agus tha rud air fhàgail.//
M981 //[slugadh]// Tha i tha i blasta.
F982 Tha i a h-uile dad dheth. //Tha i math dhà-rìreabh. Thug mi//
M981 //[tarraing anail]// //'S e call//
F982 //pìos beag do Robert an-diugh// //'s thug mi pìos do Dhò do Dhòmhnall Seumas cuideachd nuair a bha e shuas bha Dòmhnall Seumas nuair a bha e shuas a' dèanamh na bales a bha siud feasgar so thug mi pìos dhasan so.//
M981 //uh-huh och aidh aidh// //[srùbadh]//
F982 //Tha tòrr nach do chuir mi dhan freezer fhathast tòrr cha do// //cha do thoill mi dhan freezer//
M981 //rinn mise [?]Niall is Anndra[/?].// //[neo-shoilleir]//
F982 //mmhm.// //Chunnaic mi in in fact e nuair a. Chaidh.//
M981 //Chaidh e seachad ach bha an càr bha an càr làn aige.// //Aidh 's e//
F982 //Agus bha mi air a flagadh sìos mur a b'e is thug mi an aire gu robh cha robh fhios am cò bha sa chàr an e an nighean 's a// //eh 's a [neo-shoilleir].//
M981 //an nighean 's a na Cnapaich.// //Mmhm.//
F982 //Bha mi a' smaointeachadh sin.//
M981 'Se call a th' ann nach eil ar caraid ann an seo a' dèanamh eh [tarraing anail] an gnothach tha sin nach itheadh i feòil mairt na. [tarraing anail] 'S e glasraich a a bhios i ag ithe nach e? [tarraing anail] Tha i an sin a' cumail eh cluas eh ri claisneachd. //Uh-huh.//
F982 //Sin agad e.// //[tarraing anail] [neo-shoilleir]//
M981 //[tarraing anail]// //A bheil? Tha iad shuas à Steòrnabhagh?//
F982 //Tha tha na [CENSORED: sloinneadh] an ath-dhoras tha iad a-staigh airson na Bliadhn' Ùire// uh-huh thàinig iad.
M981 Co? An tàinig eh an teaghlach uilig?
F982 Thàinig. //Zena 's//
M981 //A bheil Zena cho snog 's a bha i riamh?//
F982 Zena 's Donaidh 's. An e Donaidh a th' air? 'S e.
M981 'S e. Donaidh [CENSORED: sloinneadh] aidh. //Agus an dà an nighean is an gille//
F982 //Donaidh. [casad]// //[?]Cha robh[/?] Donaidh an dèidh bhith gu math.//
M981 //[tarraing anail]// //Chan eil fhuair e. Cha robh for agam idir//
F982 //Bha e suas ri bliadhna far obair.// Cha robh na agamsa chun an oidhche roimhe gus an tuirt Donaidh rium gu robh e. //[neo-shoilleir]//
M981 //Na chuala mise an gnothach bha sin ach// 's ann a dh'fhòn mi null gu Aonghas is Katie Mary 's thuig mi gur e Donaidh aca fhèin a bh' ann. [tarraing anail] Cò fhreagair a fòn ach Donaidh fhios agad Donaidh [CENSORED: sloinneadh] [tarraing anail] òg. 's thuirt iad dè coltach gun e 's e oh bha [srùbach] an t-eanchainn //mmhm aidh?//
F982 //Tha mmhm aneurism no rudeigin is tha e an dèidh bhith far// [tarraing anail] tha e an dèidh bhith far obair o chionn treiseag. 'S tha Iain beag a' falbh tha e a' falbh Di- Dimàirt. //Tha e a'//
M981 //Iseag.//
F982 Tha e a' feuchainn Iain Beag [CENSORED: sloinneadh]. //Uh-huh. Chan e.//
M981 //Oh chan e am fear beag sea- chan e Iseag idir?//
F982 Tha e a' falbh a tha e a' falbh a Bhirmingham.
M981 [slugadh] //Aw//
F982 //Tha e a' dol sìos airson seachdain.// [tarraing anail] //Sin agad e.//
M981 //ah uil [?]chur sin uibhreachd air[/?].//
F982 Tha Donaidh air ga bheir a dh'Inbhir Nis is tha e faighinn. [tarraing anail]
M981 'S dè tha dol am Birmingham? A bheil? eh
F982 Tha e a' dol sìos air a phlèan. //Gu a mhàthair.//
M981 //ach gu an e a mhàthair [neo-shoilleir]// //[?]scrubber[/?]. [tarraing anail]//
F982 //Aye mmhm [tarraing anail] airson seachdain.// //[cnag]//
M981 //[gàire]//
F982 So sin agad a-nist. //Mar a tha.//
M981 //Mm oh uill. [tarraing anail]// B'fheàrr leamsa huh. //esan na mise.//
F982 //Eh hmm// oh uill dìreach. //A bheil thu do- A bheil thu dol còmhla ri John Allan a-màireach?//
M981 //[tarraing anail]// [tarraing anail] //Chan eil mi smaoineachadh gu bheil//
F982 //Chan eil?// //'S dòcha gum bi Stewart a bhos còmhla ris a bheil.//
M981 //tha.// Tha Stewart eh bhos cha ruig mi nach eil Kenny tha e gus a bhith 's ann an Solas a tha iad ag obair
F982 Oh right.
M981 erm //tsk//
F982 //Oh ma-tha//
M981 an àite aig gille Dhòmhnaill Dhonnchaidh. //Aidh//
F982 //oh tha rud an taighe rud eh an taighe// //tha cur re- rathad ann a bheil?//
M981 //tha cur sìos stè- chan e stèidh ann eh found.// //Tha.//
F982 //[casad]//
M981 An taigh seo a th'aca ri dhèanamh leis a' mixer tha siud so.
F982 A bheil thu dol suas a Dhruim Torrach an ath-oidhche?
M981 Chan eil fhios am. Meantairig mi.
F982 Ciamar?
M981 Fàs car sean airson an obair tha sin. //[srùbadh]//
F982 //Sin agad e.// //Cha bhi iad fhèin a' carachadh a-mach co-dhiù.//
M981 //[gàire]// //Chan eil ah mi smaoineachadh gum bi dìreach smaoineachadh. Dè tha sibh fhèin a' dèanamh? A bheil sibh a' dol suas?//
F982 //Cha chanainn gum biodh [neo-shoilleir]// dìreach chan eil dad a dh'fhios am. Tha Robin ag obair gu bha mi bidh aon chan eil fhios 'am, bidh e aon uair deug mus bi e deiseil an ath oidhche so. //Tha Westford fosgailte gu dà uair sa mhadainn//
M981 //Ach tha mi a' smaoineachadh gun e sin// tsk ach cha //mm.//
F982 //is tha an dannsa sin sa hall an ath-oidhche uill tha sin a' toiseachdainn aig aon uair deug ach// och chan eil dad a dh' fhios am cha do dh' i- cha do rinn sinn suas ar inntinn dè tha sinn dol a dhèanamh? //Agus [casad]//
M981 //Tha mise car mun aon rud eh// //'s dòcha gun tèid eh//
F982 //[casad] tha e depeandadh dè an t-sìde a th' ann.// //[neo-shoilleir]//
M981 //tha dìreach eh// //tha na tsk.//
F982 //Cha bhi daoine fada nan taigh idir//
M981 Och uill tha mi a' smaoineachadh eh [tarraing anail] gu robh de- na [CENSORED: sloinneadh] 's dòcha Uilleam //[tarraing anail] [?]I think[/?]//
F982 //Oh of course bidh iad sin [tarraing anail]//
M981 Alasdair Mòr is iad sin ach chan eil fhios agam ciamar a tha e. [tarraing anail] //Aig an àm tha sin eh.//
F982 //Saoil a bheil// //an nighean a bheil i an Loch nam Madadh no am bi i staigh còmhla riutha?//
M981 //Chan eil fhios agam dìreach dè tha tachairt idir.// Tha mar a tha a' Bhliadhna Ùr a-staigh is tha iad aig a //àm tha sin. Ah tha iad sin rudeigin//
F982 //[neo shoilleir]//
M981 [tarraing anail] faiceallach. [tarraing anail]
F982 Ach 's dòcha gum bi e sin co-dhiù ma tha na beathaichean aige a' tòiseachdainn air breith 's dòcha nach bi e.
M981 Fhad 's nach eil am beathach aige fhèin [neo-shoilleir] //[gàire]//
F982 //Oh uill ma-tha.// //Cò aige bhios fios air a sin.//
M981 //[tarraing anail] uh-huh.// //[neo-shoilleir]//
F982 //Sin agad a-nist.// //[tarraing anail]//
M981 //Tha.// //Sin agad e dìreach.//
F982 //Oh ma-tha.//
M981 tsk //'S a' chiad laogh aig John Allen an-diugh eh//
F982 //[neo-shoilleir]// //Tha gu dearbha. Oh cha tuirt e guth an robh e shìos a' coimead air a-raoir na an robh for aige gun robh i cho faisg air breith//
M981 //laogh bha och bha bha bhi i Dh'fhàg e an geata fosgailte airson gum faigheadh e// sìos eh bha e shìos tràth an-diugh //eh.//
F982 //Oh right.//
M981 Laogh snog boireann. //tsk [tarraing anail]//
F982 //[slugadh]//
M981 Ach cha robh e
F982 Saoil an deach e sìos an dèidh dhuinne falbh às an-raoir? //An deach e sìos a choimhead oirre?//
M981 //oh dh'fheuch, chaidh.// //[tarraing anail]//
F982 //Oh ch- cha tuirt chan e gun tuirt e dad.//
M981 Ach bha e an dèidh eh uair sa mhadainn nuair a chaidh e dhan leabaidh.
F982 Mmhm. //So cuin a chaidh e sìos an di- An robh air a an robh e shìos tràth an-diugh//
M981 //Bha e shios rudeigin trath aidh.//
F982 och ma-tha mmhm. Tha mi an dòchas gum [?]mair[/?] i nas bu chiùin an-diugh na bha i an-raoir. //[neo-shoilleir]//
M981 //Bha gu math na bu chiùin ach.// //Bha i fuar an-dè an seo dìreach.//
F982 //Oh bha i dìreach rough.// //Bha i dìreach brònach uile gu lèir.//
M981 //A'ghaoth deas a bha sin a' ghaoth deas thàinig i an uair sin on eara-dheas// //[tarraing anail]//
F982 //[tarraing anail]// //Uh-huh so sin agad a-nist.//
M981 //mmhm.// [tarraing anail] Sin agad e so. 'S dòcha gum feum mi fhèin an similear a ghlanadh a-màireach tha tsk //beagan dhen cheò a' tilleadh orm. Blowdown agam.//
F982 //[neo shoilleir]//
M981 tsk Leis a' ghaoth deas tha sin so tha mi a' smaoineachadh gu bheil e.
F982 Co nì dhut e? An e Aonghas a nì dhut e?
M981 Ach cuiridh mi Dùbhghall Mòr eh //so 's cha dèan mi fhèin stem air a dhol suas aidh//
F982 //Oh aidh of course tha Dùbhghall tha Dùbhghall air holiday.// //[tarraing anail]//
M981 //dìreach.// Fhad 's a gheibh mi an gnothach gu h-àrd a dhèanamh nì mi. //Oh dìreach mach air a' bhocsa is nì mi na flues timcheall so.//
F982 //Dè tha thu a' dèanamh ach a bheir a-mach air a' bhocsa.//
M981 [tarraing anail] Bheir mi an t-suith às. [boladh] [tarraing anail] //Math airson a' gharraidh. Direach an ath rud 's e starteadh air trìseagadh//
F982 //[neo-shoilleir]//
M981 [tarraing anail] //Tha.//
F982 //Nach d'fhuair mi dìreach leabhar a-staigh an-dè le na leis.//
M981 An e Marshalls a bh' ann?
F982 Chan e Marshalls idir a th'ann. //[casad]//
M981 //Nach d'fhuair mi fear tha Marshalls Cambridge tha iad a' cur thugamsa leabhar a h-uile bliadhna agus eh// //Cha do dh'fhosgail//
F982 //Bheil sin a-staigh mar-tha?// //Oh tha//
M981 //Aidh fhu-fhu- ' sann an-dè a fhuair mi e.// //Uill chan e craobhan.//
F982 //craobhan 's a-uile dad dìthein is a h-uile dad// //tha//
M981 //Bha.// //Am faca tu am pìos.//
F982 //planntrais 's//
M981 Am faca tu am pìos a chuir mi ehm mach air an aghaidh an sin le daffodils 's an gnothach tha sin 's tulips tha iad dìreach mu òirleach bhon talamh a-nist.
F982 Mar-tha?
M981 Oh dìreach air beulaibh an taighe an siud. //Ma choimeadas.//
F982 //Thi tha iad rudeigein tràth. A bheil?// //'S dòcha gu bheil an t-sìde. Bha an t-sìde an dèidh a bhith cho blàth.//
M981 //Chan eil fhios agam. Tha an t-side t-side cho blàth.// //[neo-shoilleir]//
F982 //Chan àbhaist. Chan àbhaist sin// sin a bhith troimhe gu Jan deireadh January //[?]rudegin[/?].//
M981 //Uill tha iad a' tighinn troimhe an-dràsta agus eh// Tha shìos aig a' chùl agam an sin tha beagan uinneagan agam. Chan e hothouse a th'ann idir ach tha gnothach nan daffodils tha iad mun àird sin ach cha tig na dìthein orra airson. Och dà mhìos eile tha mi an dòchas.
F982 Dhia tha sin tràth. //Eh.//
M981 //A bheil thu ag iarraidh beagan dhen a.//
F982 Thi tha tòrr daffodils agams air a'chù- Nach do //fhuair mi an-uiridh 's cha do chuir mi e fhathast uill chuir mi pàirt dhe ach cha do chuir mi idir ach cha do chuir mi uilig fhathast iad.//
M981 //Uh-huh// //mmhm.//
F982 //Tha mi a' dèanamh cinnteach gun tig iad siud troimhe an-toiseach. [tarraing anail]// Ach tha tòrr agam ann am poca fhathast tha mi cinnteach gu bheil iad air tòiseachdainn ri. //Feumaidh mi coimead air.//
M981 //Tha mi fhèin an dèidh bhith eh a' cur eh// càl a', mun tuirt iad, cal a' gheamhraidh, winter. [tarraing anail] Winter cabbage, tha mi air //trì 's//
F982 //Na dh'fhàs, An do dh'fhàs na sprouts agad am bliadhna?//
M981 Dh'fhàs. A bheil thu ag iarraidh feadhainn aca?
F982 Oh tha mi, uill tha feadhainn agam a-staigh. //[neo-shoilleir]//
M981 //Tha fhios agam gun tug e Geordie sin a-nuas na. [tarraing anail]// //Tha iad dìreach ainmeil.//
F982 //[leigeil anail]//
M981 Tha iad cho //làidir 's an gnothach sin.//
F982 //A bheil iad math?//
M981 'S an aon duilgheadas 's e a' ghaoth a chuireas iad romhad.
F982 Sin agad e. Ach uill. //[tarraing anail]//
M981 //[tarraing anail]// //tsk Ach sin agad e dìreach ach biodh ah ba-//
F982 //Sin agad mar a tha so.//
M981 Sin agad a' tòiseachadh a dh'aithghearr. [tarraing anail] Far an robh am buntàta an-uiridh feumaidh mi a chur as a ' chèile is. [tarraing anail] Tha.
F982 Feumaidh sinn an sead tha sin a ghlanadh a-mach cuideachd. //[tarraing anail]//
M981 //Sin rud a dh'fheumas mi iarraidh ort dìreach eh.// //Bucaid no dhà innearach//
F982 //A bheil thu ag iarraidh bucaid inneir?// //Rud tha.//
M981 //Oh tha.// //Bidh iad sgoinneil.//
F982 //Bidh e math 's tha e rud tha e mu na feedrings tha sin bidh e dìreach powerful.// //[tarraing anail]//
M981 //Agus 's dòcha bucaid aig an Druim Dhubh airson a// tha rùbrab //mmhm.//
F982 //Oh aidh right uh-huh.// //Ma-tha tha còir aig an stuff ud a bhith gu math tha còir aige bhith glè mhath. Tha e rudeigin compact.//
M981 //Oh tha e dìreach bidh e air gro- bidh e.// //Bidh e air grodadh. Bidh e air grodadh a-mach so.//
F982 //Bidh e air grodadh.// //Mm so.//
M981 //[tarraing anail]// Sin a chuireas am blas air na gnothaichean tha sin. [tarraing anail] //Oh aidh, uill.//
F982 //An dèan thu ach a chur air an-dràsta dìreach? [?]uill[/?] ma chlìoras iad air an t-seachdain-sa tighinn i// //[neo-shoilleir]//
M981 //Aidh.// Dìreach mm an t-seachdainn seo tighinn dìreach. Tha bucaid no dhà air fhàgail agam a-muigh an sin. Agus eh. 'S dòcha ma bhios mi shuas a-màireach na toiseach na seachdain gum faigh mi bucaid no dhà an urra airson a chur air a' rùbrab aig an Druim Dhubh. //[tarraing anail]//
F982 //Mmhm// //'S dòcha gun dèan mi fhìn gàrradh beag am bliadhna.//
M981 //Tha furasta gu leòr. Tsk.//
F982 Ma gheibh mi ga chladhach tha e c- far am b'àbhaist an t-seann shìtig an t-sìtig a sin a bhith. //Tha mi a' smaoineachadh gum biodh e math dhà-rìreabh nam biodh e air a//
M981 //Bhiodh.//
F982 mullach eh tha //feur air a bheir dheth is an uair sin//
M981 //Aidh mmhm.//
F982 's dòcha weed-killer no rudeigin a chur air airson tha beagan feanntagan ann 's [tarraing anail] //a chlìoradh tha mi a' smaoineachadh gum biodh e math dha-rìreabh airson gàrradh.//
M981 //Sin agad e. 'S e na feanntagan a nighe agus eh brot a dhèanamh leotha nach eil iad.// //làn iarann is an gnothach tha sin//
F982 //Mmhm.// //Cha tig an dìle latha!//
M981 //[gàire]// [gàire] //mmhm.//
F982 //Sin agad a-nist so.//
M981 So ach chan eil dad eile a' dol. A bheil thu [tarraing anail] [tarraing anail]
F982 Och chan eil not a thing. Chan eil mi a' smaoineachadh gu bheil dad. [slugadh] //Tha feum agam ri dhol a-staigh a dh'obair Diluain airson treiseag bheag a-rèir choltais.//
M981 //Cia-// A bheil
F982 Tha 's an t-àite dùinte chan eil fhios agam carson. //[casad]//
M981 //[tarraing anail]//
F982 tsk So tha mi a' creidsinn gum feum sinn a dhol a-null airson. [tarraing anail] //Uair no dhà air choireigin.//
M981 //[leigeil anail] Ach uill sin agad e Ciamar a// //an teine mònadh agad a' dol? A bheil? Tha blàths sa mhòine siud.//
F982 //Tha math dha-rìreabh. Uill tha i dìreach. Eh? Tha i sgoinneil.// //Tha. Chan eil e gu diofar.//
M981 //Tha beagan [?]luath[/?] ruadh ann am pàirt dhith.// Coimhead an stòbha sin na chuireas mi. Tha mise a' cur beagan gual air. [tarraing anail] //Agus an uair sin ga lìonadh suas le mòine//
F982 //Tha.// //Tha na chuireas tu beagan gual is an uair sin a lìonadh suas tha e dìreach.//
M981 //oh tha e dìreach.//
F982 [slugadh] //Cha do dh'usaig sinn am fear.//
M981 //Blàths 's// //[srùbadh]//
F982 //Leth bucaid gual an-dè 's àbhaist cha 's àbhaist dhomhsa// //co-dhiù dà bhucaid gual a chur dhan stòbha siud.//
M981 //[srùbadh]// //Thi ach bha bha Robert ag innse dhomhsa gun do//
F982 //[casad]//
M981 chuir sibh fortan ann an gual.
F982 Chos- tha sinn air tunna a chosg ann am mìos
M981 Tha sin [leigeil anail]
F982 Tha e còrr 's dà cheud nòt an tunna. //So.//
M981 //[cnag] [cnag] [cnag]// //Tha mi an dòchas nach bi 's//
F982 //Och cha bhithear a' dol tro uidhir a' ghuail a-nis [?]tha[/?] ann ach.// Och cha bhi. //Ch-//
M981 //bi- Feumaidh sibh dhol a-mach// uill feumaidh. Tha mise coma. Thèid mi mach gu tha. Tha beagan mònadh a dh'fhàgadh ris na taobhannan rud a th' air. //Chan e pronnadh.//
F982 //An robh i fliuch? An robh?// Oh air pronnadh?
M981 Agus i cho cruaidh is cho dubh tha bheil cuimhne agad far an robh fèithe mhòr shuas? [tarraing anail] Fhios agad a bha mar gum biodh a.
F982 Shuas pìos?
M981 Shuas pìos a
F982 Bha mòine chruaidh dhubh right aig eh //tha. Tha fhios agam a-nis. Bha//
M981 //Bha doc ann.// //Doc mòr.//
F982 //Bha.//
M981 O uill nach deach an tractar mòr ron sin. //'S call nach tuirt. Cha robh och//
F982 //Bha mise a' smaoineachadh gun robh iad air dhol nuair nach robh sibh a' tighinn dhachaigh bha mi a' smaoineachadh gun robh sibh air a dhol am poll.// //Cha robh fhios agam o Chruthaigheachd?//
M981 //'S call nach robh 's e call nach robh camara againn airson gum faiceadh tu na// gnothach a bhideo. Tha i dìreach ainmeil an uidheam tha sin air na beinn. //Tha fhios nam biodh nam biodh an trailer mòr air a bhith againn.//
F982 //Bha mise cinnteach gun robh sibh air a dhol//
M981 Bha sinn air a cur ann uilig //[srùbadh]//
F982 //'S ann bha e cho fliuch eadhon aig deireadh an t-samhraidh a-muigh an sin 's bha mi a' ràdh o bha e dìreach. Bha mise a' smaoineachadh nach fhaigheadh fàd far a' pholl gu bràth.// Uill ged na- nach fhaigheamaid fàd dheth am bliadhna co-dhiù ach //ach sin agad mar a tha.//
M981 //[?]beagan chnapan[/?] den t-seana-mhonaidh// thall fada //c- coltach nach robh aidh.//
F982 //Tha i fliuch tha sin fliuch a-muigh an sin. Far an robh na na cruachan a dhèanamh.//
M981 Mar a chaidh eh [tarraing anail] an trailer fodha dhan a' dìreach eh dhan aigeann. //Dhùin Robin a shuilean is bha dùil aige gun robh an gnothach//
F982 //an gnothach finished.// //[casad]//
M981 //Finished ach.// 'S ann eh fear dhan a' uill am machine ga gheàrradh, fhios agad? [tarraing anail] fear dhe na strìochan a sin tha i //oh chaidh ise, chaidh ise//
F982 //Oh feumaidh gun deach, saoil an deach i, an taidheir?// //An robh, an robh an fhaiceadh tu far an robh a'mhachine air a' mhòine a bheir às? An robh i a' lìonadh le uisge//
M981 //a h-uile [neo-shoilleir]// Le uisge? Thàinig spùt mòr uisge is dh'fhalbh cnap mòr poll. Tha e coltach ri ice-berg a-nist. [tarraing anail] //Fhios agad mar a thàinig an cnap [neo-shoilleir]//
F982 //mmhm//
M981 Ch- chan eil ehm. [tarraing anail] Nam biodh an trailer mòr air a bhith aig John Allen cha robh e dìreach mark fhàgail ann, tha mi a' smaoineachadh.
F982 [tarraing anail] Chan eil na.
M981 Thoireadh nuair a thug sinne a' mhòine aca gu Mòrag Bheag. //[tarraing anail]//
F982 //[tarraing anail]// Nist 's ann air an taobh eile dhen.
M981 Tha e faisg air a'pholl aig Mòrag Bheag ach bha sinn an uair sin.
F982 Bha sibhse. Tha sin cho cruaidh shuas an sin. Tha e cus nas tioraime nach eil? 'S ann taobh Sholais a tha poll Mòrag Bheag. //Far an robh a' mhòine againne nach ann?//
M981 //[neo-shoilleir]// Ach tha a' mhòine mòine an-uiridh chan e an-uiridh ach mur gum bhiodh an t-seana-mhonaidh. //Tha i nas fhaisg air poll Mòrag Bheag agus tha glutaichean an sin. Tha i grànnda.//
F982 //Tha.// //Tha sin r- Tha.//
M981 //Tha.// //Ach mar a bha sibh am bliadhna, bha sibh a' dol sìos, sìos an sìos an cnoc, tha sin cho sàbhailte 's a ghabhas e.//
F982 //Bha sinn a' tighinn na b'fhaide a-nuas ris an rathad, uill chun na h-aibhne.// //Bha Chan eil mise a' smaoineachadh gun d'rachadh aig Kenny a dhol suas. Son bha e bog an-uiridh nuair a gheàrr. Tha mi a' smaoineachdh gun e sin a dh'fhag e ag geàrradh, a toirt as an leithid//
M981 //Mmhm aidh.//
F982 faisg air an abhainn a-bhos.
M981 Ach tha Kenny a' smaoineachadh gu bheil e nas sàbhailte [tarraing anail] uill sibhse far eil John Ailig ga buain //oh ta-//
F982 //Ciamar? A bheil e air fàs bog?//
M981 Tha an t-eagal air Jo- Kenny an sin.
F982 oh a dhuine bhochd, och uill.
M981 [?]Agus tha sinn a' dèanamh, trailer mhòr[/?] an oidhche na am fesgar a rinn do mhàthair tì na beinne.
F982 Oh aidh. [tarraing anail] Oh ma-tha. Oh 'S e job a th'ann.
M981 An aon rud tha ceàrr 's e tha an drochaid eh //oh tha fibre ach.//
F982 //Uill tha i a' fàs rudeigin b- tha i air grodadh an [?]siber[/?] tha sin.//
M981 [tarraing anail] Ach gheibh sinn pìob ah pìoban ri faighinn. Fear tha shuas an rathad an sin an Sasannach. Tha an t-eagal air a dhol tarsainn air leis a' landrover aige. //Cha tèid.//
F982 //O cha tèid e idir se- tarsainn air?// //Chan eil e chan eil e cho dona sin idir ch- toll beag//
M981 //Cha tèid. Chan eil, chan eil ann ach toll beag.//
F982 An d'fhuair esan a' mhòine aige uilig dhachaigh?
M981 Chan eil dìreach eh clue agam. Idir.
F982 [casad] tsk //Tha, sin agad a-nist mar a tha so//
M981 //Mmhm.// //Mmhm a bheil thu a' falbh dhachaigh mar-tha?//
F982 //'S fheàrr a-nist feuchainn air an taigh// //'S fheàrr dhomh.//
M981 //Nach tu tha a' falbh dhachaigh tràth.// //Dùil agam dìreach staoig mhòr a chur air a'//
F982 //[neo-shoilleir]// //An do dh'ith thu an staoig agad?//
M981 //Cha do dh'ith mi chan mi a' dol ga ithe [neo-shoilleir]// //Feumaidh tu//
F982 //Feumaidh tu feumaidh tu praidh-// //eh oh gu dearbha.//
M981 //Feumaidh tu ùine a ghabhail airson sin ithe.// //Feòil mhath bhlasta Uibhisteach tha siud.//
F982 //[neo-shoilleir]// //Uh-huh.//
M981 //[tarraing anail]// //Agus mar sin. Tha i tha i organ- oh tha i organic eh//
F982 //[gàire] Tha i a' coimhead glè mhath co-dhiù// [boladh] //oh uill chan eil rathad nach eil//
M981 //mmhm.// //tsk//
F982 //Ach anyway.// //Right ma-tha so.//
M981 //Sin agad e ma-tha so// //och aidh bidh sinn in.//
F982 //Fàgaidh mi thu agus chì mi a-màireach uaireigin thu// in touch co-dhiù. //Okay ma-tha [?]Dhòmhnaill Eòghainn[/?]//
M981 //Sin agad e.//
F982 Right. Oidhche mhath.

This work is protected by copyright. All rights reserved.

The SCOTS Project and the University of Glasgow do not necessarily endorse, support or recommend the views expressed in this document.

Close

Cite this Document

APA Style:

Conversation 45 - Gaelic: Man and woman in North Uist discuss local news and goings-on. 2024. In The Scottish Corpus of Texts & Speech. Glasgow: University of Glasgow. Retrieved 21 May 2024, from http://www.scottishcorpus.ac.uk/document/?documentid=1407.

MLA Style:

"Conversation 45 - Gaelic: Man and woman in North Uist discuss local news and goings-on." The Scottish Corpus of Texts & Speech. Glasgow: University of Glasgow, 2024. Web. 21 May 2024. http://www.scottishcorpus.ac.uk/document/?documentid=1407.

Chicago Style

The Scottish Corpus of Texts & Speech, s.v., "Conversation 45 - Gaelic: Man and woman in North Uist discuss local news and goings-on," accessed 21 May 2024, http://www.scottishcorpus.ac.uk/document/?documentid=1407.

If your style guide prefers a single bibliography entry for this resource, we recommend:

The Scottish Corpus of Texts & Speech. 2024. Glasgow: University of Glasgow. http://www.scottishcorpus.ac.uk.

Close

Information about Document 1407

Conversation 45 - Gaelic: Man and woman in North Uist discuss local news and goings-on

Audio

Audio audience

Adults (18+)
For gender Mixed
Audience size 2

Audio awareness & spontaneity

Speaker awareness Aware
Degree of spontaneity Spontaneous
Special circumstances surrounding speech Participants asked to have informal conversation. They decided to speak in Gaelic.

Audio footage information

Year of recording 2005
Recording person id 746
Size (min) 23
Size (mb) 110

Audio setting

Private/personal
Recording venue Living room
Geographic location of speech North Uist, Western Isles

Audio relationship between recorder/interviewer and speakers

Known via mutual acquaintance
Speakers knew each other Yes

Audio speaker relationships

Friend

Audio transcription information

Transcriber id 1169
Year of transcription 2006
Year material recorded 2005
Word count 5520

Audio type

Conversation
General description A man and woman discuss local news and goings-on. These include crazy ducks, a new calf, a new floor, preparations for New Year, family and friends, gardening and peat.

Participant

Participant details

Participant id 981
Gender Male
Decade of birth 1950
Educational attainment College
Age left school 15
Upbringing/religious beliefs Protestantism
Occupation Library assistant / driver
Place of birth Lochmaddy
Region of birth Western Isles
Country of birth Scotland
Place of residence North Uist
Region of residence Western Isles
Country of residence Scotland
Father's occupation Lorry driver
Father's place of birth North Uist
Father's region of birth Western Isles
Father's country of birth Scotland
Mother's occupation Domestic assistant
Mother's place of birth North Uist
Mother's region of birth Western Isles
Mother's country of birth Scotland

Languages

Language Speak Read Write Understand Circumstances
English Yes Yes Yes Yes
Gaelic; Scottish Gaelic Yes Yes Yes Yes
Scots Yes Yes No Yes

Participant

Participant details

Participant id 982
Gender Female
Decade of birth 1960
Educational attainment GCSEs/O-Grades
Age left school 16
Upbringing/religious beliefs Protestantism
Occupation Housekeeper
Place of birth North Uist
Region of birth Western Isles
Country of birth Scotland
Place of residence North Uist
Region of residence Western Isles
Country of residence Scotland
Father's occupation Crofter
Father's place of birth North Uist
Father's region of birth Western Isles
Father's country of birth Scotland
Mother's occupation Home carer
Mother's place of birth North Uist
Mother's region of birth Western Isles
Mother's country of birth Scotland

Languages

Language Speak Read Write Understand Circumstances
English Yes Yes Yes No Work, home
Gaelic; Scottish Gaelic Yes Yes Yes No Work, home

Close